Sťažnosti

Ste nespokojní a chcete nás o tejto Vašej nespokojnosti informovať? Z tohto dôvodu sme tu pre Vás vytvorili zodpovedajúce kontaktné miesto, kde môžete priamo a bez komplikácií Vašu žiadosť či sťažnosť vyjadriť.
Na toto naše kontaktné miesto sa môžete obrátiť so sťažnosťami, ktoré sa vzťahujú na Vašu poistnú zmluvu telefonicky, listom, e-mailom alebo faxom:

Kontaktné miesto pre Vaše sťažnosti:
Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1
E-Mail: [email protected]
Tel: 02/55 64 34 50

Prosíme, oznámte nám meno, adresu a číslo poistnej zmluvy, na ktorú sa Vaša sťažnosť vzťahuje.
Vďaka Vašemu oznámeniu a kritike nám dávate možnosť prijať nápravné opatrenia a zaviesť zlepšenia.
Za Vašu spätnú väzbu sme Vám preto veľmi vďační. Každú sťažnosť berieme vážne a radi sa k nej vyjadríme.
Podľa Vami poskytnutých údajov posúdime objektívne a komplexne vecnú a právnu stránku Vašej sťažnosti a s výsledkami našeho šetrenia Vás podrobne oboznámime.
Vynasnažíme sa v súlade s právnymi možnosťami nájsť pre Vás rýchle a vyhovujúce riešenie.