Agra poisťovňa

O nás

Vízia

Tak ako dnes, aj v budúcnosti budeme pre našich klientov najlepším na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom v Európe.

Agra poisťovňa

je poisťovňa špecializovaná na poľnohospodárstvo – ponúka poistenie rastlinnej produkcie proti širokej palete rizík spojených s nepriaznivým počasím. Poisťuje plodiny na ornej pôde, vinič, ovocie a zeleninu. Špeciálne produkty má pre pestovateľov maku, cukrovej repy alebo chmeľu. Medzi poistiteľné riziká patrí ľadovec, mráz, sucho v štádiu vzchádzania, zaplavenie/naplavenie, poškodenie vetrom alebo škodcami, víchrica, sucho a ďalšie. Okrem rastlinnej produkcie ponúka aj poistenie hospodárskych zvierat voči nákazám, škodám spôsobeným živelnými rizikami a iným hromadným ochoreniam. Toto poistenie je možné rozšíriť o jednotlivé škody na plemenných zvieratách.

Agra poisťovňa je organizačnou zložkou rakúskej poisťovne Österreichische Hagelversicherung VVaG (Rakúska krupobitná poisťovňa), ktorá bola v Rakúsku založená pred viac ako 70 rokmi spoločným rozhodnutím poľnohospodárskeho a poisťovacieho sektora. Jej právnou formou je vzájomný poisťovací spolok, čo znamená, že nie je zameraná na maximalizáciu zisku, ale na potreby svojich členov – poľnohospodárov. V súčasnej dobe poisťuje v Rakúsku viac ako 85 % poľnohospodárskej pôdy. Spoločnosť má svoje zastúpenie vo viacerých štátoch Európy.

Cieľom Agra poisťovne je maximálna spokojnosť pestovateľov a chovateľov. Už aj na Slovensku poľnohospodári spoznali sympatické zásady spoločnosti – výhodné poistné pri poistení plodín i hospodárskych zvierat, nebyrokratický prístup, transparentný a odborný spôsob zisťovania škôd a veľmi rýchle vyplatenie poistného plnenia.

História - dôležité udalosti

 • 1946:
  Österreichische Hagelversicherung VVaG

  Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (ÖHV) založenie poisťovne v Rakúsku.

 • 1986:
  600.000 hektárov

  Materská poisťovňa ÖHV má poistených 600.000 hektárov ornej pôdy proti ľadovcu.

 • 1995:
  Ponuka sa rozširuje

  Ponuka poistenia proti ľadovcu sa rozširuje o poistenie proti ďalším rizikám.

 • 2006:
  Agra pojišťovna

  Materská poisťovňa rozširuje svoje pôsobenie do zahraničia otvorením pobočky v Českej republike.

 • 2008:
  AGRA POISŤOVŇA

  Agra poisťovňa začína svoju činnosť na Slovensku – otvorenie pobočky.

 • 2009:
  Meteoservis

  Agra poisťovňa prináša svojim klientom službu Meteoservis.

 • 2012:
  Poistená plocha 100.000 hektárov

  Agra poisťovňa má poistených 100.000 hektárov plôch proti ľadovcu.

 • 2012:
  Agra poisťovňa zavádza elektronickú likvidáciu škôd

  Po prvýkrát použité elektronické sčítacie lístky, identifikácia a stanovenie veľkosti poškodených častí pozemkov pomocou GPS.

 • 2013:
  Poistenie hospodárskych zvierat

  Agra poisťovňa ponúka poistenie hospodárskych zvierat.

 • 2014:
  Poistenie sucha

  Poistenie sucha po prvý raz na Slovensku.

 • 2016:
  2.000.000 hektárov

  Materská poisťovňa ÖHV spolu so zahraničnými pobočkami vrátane Agra poisťovne prekročila hranicu 2.000.000 hektárov poistených plôch.

 • 2017:
  Indexové poistenie sucha

  Agra poisťovňa prináša indexové poistenie sucha na Slovensko; pri likvidácii škôd nie je potrebná fyzická prítomnosť likvidátorov poistných udalostí.

 • 2017:
  MOSES

  MOSES – plne elektronická likvidácia škôd – papierové formuláre patria minulosti.

   

 • 2018:
  10 rokov

  Agra poisťovňa pôsobí na Slovensku 10 rokov.

NAŠE TRHY

Slovensko: od 2008

Partneri

Sme členmi AIAG – Medzinárodného združenia poisťovateľov poľnohospodárskej výroby.

O združení AIAG (Association Internationale des Assureurs de la Production Agricole): Združenie AIAG, založené v roku 1951 v Paríži a so stálym sídlom v Zürichu, spája viac ako 100 medzinárodných členov, celosvetový trh poistenia rastlinnej produkcie dosahuje úroveň viac ako 23 miliárd US $. Víziou AIAG je, spojiť poisťovateľov v poľnohospodárstve na celom svete, s cieľom môcť sa učiť od najlepších na svete prostredníctvom priebežnej medzinárodnej výmeny informácií v oblasti poistenia rastlinnej a živočíšnej produkcie.

Sme aj členmi SPPK – Slovenskej poľnohospodárske a potravinárskej komory.