Oznámenie o ochrane osobých údajov

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako poisťovacia spoločnosť sme si vedomí, akú vysokú hodnotu majú vaše osobné údaje. My, Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Lerchengasse 3-5, 1080 Viedeň, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, tel.: 02/556 43 450, email: [email protected] ako subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov. Nižšie nájdete bližšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje. V prípade akýchkoľvek požiadaviek alebo otázok k spracovaniu vašich osobných údajov kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]. Radi vám poskytneme informácie.

Naša webová stránka

Neustále sa snažíme našu webovú stránku zlepšovať, aby sme vám mohli ponúknuť čo najväčšie pohodlie pri jej návšteve. Z uvedeného dôvodu získavame niektoré informácie o používateľoch, ktorí našu webovú lokalitu navštívia:

Súbory cookie

Cookie sú súbory, ktoré zaznamenávajú určité informácie o vašom počítači. Aby sme vám uľahčili prístup na našu webovú lokalitu a umožnili vyhodnotenie jej návštevnosti, ukladáme na vašom počítači súbory cookie. Pomocou našich súborov cookie sme schopní získať IP adresu vášho počítača a zaznamenávame, kedy ste našu webovú lokalitu navštívili. Tieto informácie však používame výhradne na účely anonymizovaného vyhodnotenia. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby nedovolil ukladanie súborov cookie alebo vás informoval o prijatí našich súborov cookies.  Toto nastavenie je pri bežných prehliadačoch možné vykonať cez voľbu „Nastavenia“ v priečinku „Bezpečnosť“ alebo „Ochrana údajov“. Týmto spôsobom si môžete nastaviť, či naše súbory cookie prijmete alebo odmietnete. Ak súbory cookie odmietnete, môže pri návšteve našej webovej lokality dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií, napríklad pri hľadaní alebo dopytovaní. Po ukončení návštevy našej webovej lokality môžete súbory cookie zo svojho systému kedykoľvek vymazať.

Platforma na správu súhlasu používateľských centier

Použitím platformy na správu súhlasu od Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko (https://usercentrics.com) rozhodujete, ktoré súbory cookie majú byť nastavené vo vašom zariadení.

Okrem toho máte možnosť svoje rozhodnutie kedykoľvek odvolať alebo ľubovoľne upraviť.

Pre získanie akýchkoľvek informácií o službách, ktoré používame, použite odkaz „Nastavenia súborov cookie“ v spodnej časti našej stránky alebo priamo tu.

Okrem týchto informácií sme s rôznymi poskytovateľmi služieb spracovania údajov navyše uzavreli takzvané zmluvy o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 GDPR.

Rozšírené nastavenia na ochranu súkromia

IP-anonymizácia

Aktiváciou IP-anonymizácie z našej strany pre túto webovú stránku bude vaša IP adresa vopred skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná IP-adresa odoslaná na server Google v USA a tam bude skrátená.

Osobné údaje

V rámci poistného vzťahu je nevyhnutné, aby sme spracovali vaše osobné údaje. Vaše údaje potrebujeme na to, aby sme overili, či a za akých podmienok sa realizuje váš poistný vzťah, a aby sme v rámci poistného plnenia dokázali určiť nárok na odškodnenie v prípade poistnej udalosti. Okrem toho používame vaše osobné údaje v rámci inej starostlivosti o vás, ako napríklad na informovanie o zmenách právnych rámcových podmienok, pokiaľ sú pre váš poistný vzťah relevantné. Pod „osobnými údajmi“ sa myslia všetky informácie, ktoré sa nepriamo alebo priamo vzťahujú na fyzické osoby (napríklad mená, adresy, zmluvné údaje). Aj keď nie sú firemné a obchodné tajomstvá priamo zahrnuté do pojmu osobné údaje, chránime takéto informácie rovnakým spôsobom a očakávame to aj od našich obchodných partnerov a klientov.

Rozsah použitia údajov

Ak u nás požiadate o uzavretie poistnej zmluvy, oznamujete nám nielen vaše osobné údaje a prípadne aj firemné a obchodné tajomstvá, ale aj osobné údaje vašich príbuzných, zamestnancov alebo iných tretích strán. Vo všetkých týchto prípadoch vychádzame v zásade z vášho práva na zverejnenie týchto údajov. Vaše osobné údaje a údaje tých tretích strán, ktoré ste uviedli, používame v našom oprávnenom záujme ako subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov a v takom minimálnom rozsahu, aký je nevyhnutný na  riadne založenie a realizáciu poistného vzťahu s vami. Na základe prípadných samostatných vyhlásení o súhlase, ktoré nám poskytnete, použijeme vaše osobné údaje aj na zasielanie ďalších ponúk s našimi produktami.

Spolupráca so zaisťovateľmi

V súvislosti s poisťovaním určitých poistných rizík úzko spolupracujeme so zaisťovateľmi, ktorí nás podporujú pri posúdení naších rizík a poistného plnenia. Pri tom je nevyhnutné poskytovať našim zaisťovateľom osobné údaje o vašom poistnom vzťahu. Táto výmena údajov sa uskutočňuje výhradne len na účely spoločnej analýzy poistného rizika.

Spolupráca so samostatnými sprostredkovateľmi poistenia

Ak poveríte samostatného sprostredkovateľa poistenia riešením svojho poistného vzťahu, ktorý získa a spracuje vaše osobné údaje, tieto nám následne postúpi napríklad na preskúmanie nového poistného rizika, na uzatvorenie novej poistnej zmluvy alebo na vyhodnotenie poistného plnenia. Rovnako my odovzdáme vášmu sprostredkovateľovi poistenia osobné údaje o vašej osobe a poistnom vzťahu len v takom rozsahu, aký je nevyhnutný pre sprostredkovateľa poistenia v rámci starostlivosti o vás.

Kooperační partneri

Aby sme vám mohli ponúknuť komplexné poradenské služby, spolupracujeme s kooperačnými partnermi, ktorým poskytujeme nevyhnutné údaje o klientovi potrebné pre uzatvorenie a spracovanie poistnej zmluvy.

Poskytnutie údajov úradom a iným tretím osobám

Ako poisťovacia spoločnosť podliehame prísnym regulačným požiadavkám a neustálemu úradnému dohľadu. Pritom sa môže stať, že musíme na žiadosť úradov osobné údaje našich klientov zverejniť. Takisto sa môže stať, že na to využijeme tretiu osobu, ako napríklad znalca povereného zisťovaním škody, a vaše osobné údaje jej poskytneme. V takýchto prípadoch vždy dbáme na to, aby sme dodržali zákonné požiadavky a zabezpečili tak ochranu vašich osobných údajov.

Naša informačná bezpečnosť

Náš systém riadenia informačnej bezpečnosti je certifikovaný, zodpovedá požiadavkám normy ISO 27001:2013 a podlieha ročnému dozornému auditu a trojročnému prolongačnému auditu.

Disponujeme možnosťami šifrovania pre externý prenos údajov pre prípad, kedy vy ako príjemca našej komunikácie budete spĺňať technické požiadavky na dešifrovanie. Upozorňujeme, že elektronická komunikácia pomocou komerčne dostupných poštových programov (napr. MS Exchange) neposkytuje absolútnu ochranu pred prístupom tretích strán a že touto formou komunikácie je možné zapnúť aj mimoeurópske servery.

Uchovávanie údajov o vašom poistnom vzťahu zostáva vždy v našom internom informačnom systéme. Ak máte otázky týkajúce sa našich bezpečnostných opatrení ohľadom bezpečnosti údajov, týkajúcich sa konkrétne vášho obchodného prípadu, kontaktujte osobu zodpovednú za ochranu údajov.

Vaše práva

Môžete si vyžiadať informácie o pôvode, kategóriách, dobe uchovávania, príjemcoch, účele údajov, ktoré o vás a o vašom obchodnom prípade spracúvame, ako aj o spôsobe spracovania.

Pokiaľ o vás spracúvame údaje, ktoré sú nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Môžete tiež požiadať o vymazanie nezákonne spracúvaných údajov. Upozorňujeme však, že to platí iba pre nesprávne, neúplné alebo nezákonne spracované údaje. Ak nie je zrejmé, či sú údaje o vás nesprávne, neúplné alebo spracúvané nezákonným spôsobom, môžete požiadať o obmedzenie spracúvania vašich údajov, pokiaľ nebude táto záležitosť definitívne vyriešená. Rešpektujte prosím, že tieto oprávnenia sa navzájom nahrádzajú, takže môžete požiadať iba o opravu príp. doplnenie vašich údajov alebo o ich úplné vymazanie.

Aj vtedy, ak sú vaše osobné údaje správne, úplné a spracúvané v rámci zákona, máte možnosť v mimoriadnych, odôvodnených prípadoch svoj súhlas so spracúvaním týchto údajov odvolať. Rovnako môžete zrušiť súhlas so zasielaním reklamy v rámci priameho marketingu, ak si neželáte, aby ste ju dostávali v budúcnosti.

Môžete získať spracúvané údaje o vašej osobe, pokiaľ ste nám ich sami poskytli, v nami určenom strojovo čitateľnom formáte alebo nás môžete poveriť odoslaním týchto údajov vami vybranej tretej osobe, pokiaľ to technické vybavenie príjemcu umožňuje a pokiaľ prenosu údajov nebráni neakceptovateľné úsilie, ani právne či iné požiadavky na zachovanie mlčanlivosti z našej strany alebo zo strany tretej osoby.

V prípade akýchkoľvek vašich obáv vás žiadame, aby ste sa obrátili na nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov, pričom budeme od vás vyžadovať predloženie dokladu o vašej totožnosti, napríklad elektronickú kópiu vášho občianskeho preukazu.

Aj keď sa všemožne snažíme o ochranu a integritu vašich osobných údajov, môžu nastať názorové nezhody týkajúce sa spôsobu, akým vaše údaje používame. Ak sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nevyhovujúcim spôsobom, máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

Naše uchovávanie údajov

V zásade uchovávame vaše údaje po dobu trvania poistného vzťahu s vami. Okrem toho podliehame mnohým povinnostiam týkajúcich sa archivácie údajov, podľa ktorých musíme uchovávať údaje o vašej osobe, o tretích osobách (napr. manželský partner ako ďalší poistený), o vašich poistných plneniach a o poistnom vzťahu aj po ukončení tohto vzťahu alebo po ukončení plnenia, v zmysle platných zákonných lehôt. Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým bude trvať možnosť uplatnenia právnych nárokov vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu.

Nevyhnutnosť spracovania vašich osobných údajov

Poskytovanie vašich osobných údajov, ako aj osobných údajov prípadných tretích strán, je nevyhnutné na overenie vášho poistného rizika, na založenie nášho poistného vzťahu a uplatnenie vašich nárokov na poistné plnenie. Pokiaľ nám tieto údaje neposkytnete alebo nebudú poskytnuté v požadovanom rozsahu, nebudeme môcť za týchto okolností založiť s vami požadovaný poistný vzťah alebo riešiť váš nárok na poistné plnenie. Zároveň upozorňujeme, že to nebude považované za nesplnenie zmluvných povinností z našej strany.

Ak sme získali a spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek v budúcnosti odvolať s tým, že od momentu prijatia odvolania súhlasu už nebudeme vaše osobné údaje spracúvať na účely uvedené v tomto súhlase.

Možnosť kontaktovania

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany osobných nás kontaktujte na e-mailovej adrese: [email protected].