Oznámenie o ochrane osobých údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako poisťovacia spoločnosť sme si vedomí, akú vysokú hodnotu majú Vaše osobné údaje. My, to znamená Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 36 857 220, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1568/B, tel.: 02/556 434 -50, -39, email: [email protected], ako subjekt zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov. Nižšie nájdete bližšie informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame. Ak by ste mali požiadavky alebo otázky k ich spracovaniu, obráťte sa, prosím, na nás na adrese [email protected]. Radi Vám poskytneme informácie.

NAŠA WEBOVÁ LOKALITA

Neustále sa snažíme našu webovú lokalitu zlepšovať, aby sme Vám dokázali ponúknuť čo najväčšie pohodlie pri jej návšteve. Preto získavame niektoré informácie o používateľoch, ktorí našu webovú lokalitu navštívia:

Súbory cookie

Cookie sú súbory, ktoré zaznamenávajú určité informácie o Vašom počítači. Aby sme Vám uľahčili prístup na našu webovú lokalitu a umožnili vyhodnotenie jej návštevnosti, ukladáme vo Vašom počítači súbory cookie. Pomocou našich súborov cookie sme schopní získať IP adresu Vášho počítača a zaznamenávame, kedy ste našu webovú lokalitu navštívili. Tieto informácie však používame výhradne na účely anonymizovaného vyhodnotenia. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby nedovolil ukladanie súborov cookie alebo Vás informoval o prijatí našich súborov cookies. Toto nastavenie je pri bežných prehliadačoch možné uskutočniť v možnosti „Nastavenia“ v priečinku „Bezpečnosť“ alebo „Ochrana údajov“. Tak sa môžete rozhodnúť, či naše súbory cookie prijmete alebo odmietnete. Ak súbory cookie odmietnete, môže pri návšteve našej webovej lokality dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcií, napríklad pri hľadaní alebo dopytovaní. Po ukončení návštevy našej webovej lokality môžete súbory cookie zo svojho systému kedykoľvek vymazať.

Google Analytics

Používame Google Analytics, čo je webová analytická služba spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania našej webovej lokality. Informácie vytvorené prostredníctvom súborov cookie o tom, ako používate našu webovú lokalitu (vrátane Vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť Google tieto informácie používa, aby vyhodnotila, ako našu webovú lokalitu používate, vytvorila pre nás ako prevádzkovateľa webovej lokality správy o týchto aktivitách na webovej lokalite a poskytla nám ďalšie služby spojené s používaním webových lokalít. Spoločnosť Google poskytne tieto informácie tretím stranám len vtedy, ak to prikazuje zákon, alebo tretia strana tieto údaje spracúva z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípadne nespojí Vašu IP adresu s inými údajmi od spoločnosti Google.

Viac informácií o použití osobných údajov spoločnosťou Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/

Využitie cloudových služieb

Aby sme mohli zabezpečiť, že sa na našu webovú lokalitu dostanete čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, využívame služby spoločnosti © Cloudflare Inc., ktorá je certifikovaná na základe štítu na ochranu osobných údajov s USA. Spoločnosť Cloudflare sa postará o výrazne lepší výkon webovej lokality.

VÁŠ POISTNÝ VZŤAH

Osobné údaje

V rámci poistného vzťahu je nevyhnutné, aby sme spracovali Vaše osobné údaje. Tieto osobné údaje potrebujeme na to, aby sme overili, či a za akých podmienok sa realizuje Váš poistný vzťah, a aby sme v prípade poistného plnenia dokázali určiť nárok na odškodnenie v prípade poistnej udalosti. Okrem toho používame Vaše osobné údaje v rámci inej starostlivosti o Vás, ako napríklad na informovanie o zmenách právnych rámcových podmienok, pokiaľ sú pre Váš poistný vzťah relevantné. Pod „osobnými údajmi“ sa myslia všetky informácie, ktoré sa nepriamo alebo priamo vzťahujú na fyzické osoby (napríklad mená, adresy, zmluvné údaje). Aj keď nie sú firemné a obchodné tajomstvá priamo zahrnuté do pojmu osobné údaje, chránime takéto informácie rovnakým spôsobom a očakávame to aj od našich obchodných partnerov a klientov.

Rozsah použitia osobných údajov

Ak nás požiadate o uzavretie poistnej zmluvy, oznamujete nám nielen Vaše osobné údaje a prípadne aj firemné a obchodné tajomstvá, ale aj Vašich príbuzných, zamestnancov alebo iných tretích strán. Vo všetkých týchto prípadoch vychádzame v zásade z Vášho práva na zverejnenie týchto osobných údajov. Vaše osobné údaje a osobné údaje tých tretích strán, ktoré ste uviedli, používame v našom oprávnenom záujme ako subjekt zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov a v takom rozsahu, aký je potrebný na  riadne založenie a vykonávanie poistného vzťahu s Vami. Na základe prípadných samostatných vyhlásení o súhlase, ktoré nám poskytnete, použijeme Vaše osobné údaje aj na posielanie ďalších ponúk na naše produkty.

Využitie cloudových služieb

Aby sme s Vami mohli komunikovať rýchlejšie, poverili sme tým poskytovateľa emailových služieb. Ten je certifikovaný podľa normy ISO 27001 a ukladá osobné údaje len vo výpočtových strediskách v Európskej únii. Táto infraštruktúra založená na cloudových službách zjednodušuje odosielanie našich emailov na Vašu emailovú adresu. Pritom sa neustále snažíme o to, aby boli zachované štandardy bezpečnosti osobných údajov.

Spolupráca so zaisťovňami

Pri poisťovaní určitých rizík úzko spolupracujeme so zaisťovňami, ktoré nám pomáhajú v prípade kontroly rizík a poistného plnenia. Na to je potrebné, aby sme poskytli našim zaisťovniam údaje o Vašom poistnom vzťahu. Táto výmena údajov sa uskutočňuje vždy len na účely spoločnej kontroly poistného rizika.

Spolupráca so sprostredkovateľmi poistenia

Ak poveríte sprostredkovateľa poistenia svojimi záležitosťami, ten získa a spracuje Vaše osobné údaje, a postúpi nám ich napríklad na kontrolu nového poistného rizika, na uzatvorenie novej poistnej zmluvy alebo na kontrolu poistného plnenia. Rovnakým spôsobom odovzdáme Vášmu sprostredkovateľovi poistenia osobné údaje o Vašej osobe a poistnom vzťahu v takom rozsahu, ako to sprostredkovateľ poistenia v rámci starostlivosti o Vás vyžaduje. Keďže Váš sprostredkovateľ poistenia sám ručí za použitie osobných údajov v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, pri výbere spolupráce s našimi sprostredkovateľmi poistenia sme vždy mimoriadne opatrní.

Postúpenie osobných údajov úradom a iným tretím stranám

Ako poisťovacia spoločnosť podliehame prísnym regulačným požiadavkám a neustálemu úradnému dohľadu. Pritom sa môže stať, že musíme na žiadosť úradov osobné údaje našich klientov zverejniť. Takisto sa môže stať, že na to využijeme tretiu osobu, ako napríklad znalca povereného zisťovaním škody, a Vaše osobné údaje jej poskytneme. V takýchto prípadoch vždy dbáme na to, aby sme dodržali zákonné predpoklady a zabezpečili tak ochranu Vašich osobných údajov.

NAŠA BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Náš systém riadenia informačnej bezpečnosti je certifikovaný, zodpovedá požiadavkám normy ISO 27001: 2013. Každý rok podlieha kontrolnému auditu a každé tri roky auditu predĺženia platnosti.

Disponujeme možnosťami šifrovania pri externom prenose údajov, pokiaľ Vy ako príjemca komunikácie disponujete technickými predpokladmi na dešifrovanie údajov. Majte, prosím, na pamäti, že elektronická komunikácia pri použití bežných emailových programov (ako MS Exchange) neposkytuje absolútnu ochranu pred prístupom tretích strán, a že pri tejto forme komunikácie môžu byť zapojené aj servery mimo Európy.

Údaje o Vašom poistnom vzťahu vždy zostávajú uložené v našom internom výpočtovom stredisku. Ak by ste mali otázky ohľadom opatrení na ochranu osobných údajov, ktoré sa týkajú konkrétne Vášho obchodného prípadu, obráťte sa, prosím, na nás prostredníctvom emailovej adresy: [email protected]

VAŠE PRÁVA

Môžete požadovať informácie o pôvode, kategóriách, dobe uchovávania, príjemcoch, účele použitia nami spracovaných osobných údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby a obchodného prípadu, a informácie o type tohto spracovania.

Ak spracúvame osobné údaje o Vašej osobe, ktoré nie sú správne alebo úplné, môžete požadovať ich opravu alebo doplnenie. Takisto môžete požiadať aj o vymazanie nezákonne spracovávaných osobných údajov. Majte ale na pamäti, že to sa týka len nesprávnych, neúplných alebo nezákonne spracúvaných osobných údajov. Ak nie je jasné, či sú osobné údaje spracované o Vašej osobe nesprávne alebo neúplné, alebo či sa spracúvajú nezákonne, môžete od 25. 5. 2018 požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov až do konečného vyjasnenia tejto otázky. Žiadame Vás, aby ste rešpektovali, že sa tieto práva navzájom doplňujú, a preto môžete požiadať o opravu, resp. doplnenie svojich údajov, alebo ich vymazanie.

Aj keď sú osobné údaje o Vašej osobe správne a úplné, a spracúvame ich zákonným spôsobom, môžete v mimoriadnych, Vami odôvodnených jednotlivých prípadoch namietať proti spracovaniu takýchto osobných údajov. Rovnako môžete namietať aj v prípade, ak od nás dostávate priamy marketing, ktorý už v budúcnosti dostávať nechcete.

Od 25. 5. 2018 môžete získať spracúvané osobné údaje o Vašej osobe, pokiaľ ste nám ich sami poskytli, v nami určenom strojovo čitateľnom formáte alebo nás môžete poveriť odoslaním týchto osobných údajov Vami vybranej tretej osobe, pokiaľ to technické vybavenie príjemcu umožňuje a pokiaľ prenosu údajov nebránia neodôvodnené výdavky alebo právne či iné povinnosti alebo požiadavky zachovávať mlčanlivosť z našej strany alebo zo strany tretej osoby.

S Vašimi otázkami, námietkami alebo požiadavkami sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom emailovej adresy: [email protected]

Aj keď sa v čo najväčšej miere snažíme o ochranu a integritu Vašich údajov, nie je možné vylúčiť názorové rozdiely týkajúce sa spôsobu, akým Vaše údaje používame. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje nepoužívame dovoleným spôsobom, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zásade uchovávame Vaše osobné údaje po dobu trvania poistného vzťahu s Vami. Okrem toho musíme dodržiavať rôzne povinnosti týkajúce sa uchovávania, podľa ktorých musíme uchovávať osobné údaje o Vašej osobe, o Vašich poistných plneniach a o poistnom vzťahu aj po ukončení tohto vzťahu alebo po ukončení plnenia, ako je to napríklad v prípade zákonných lehôt uchovávania platných pre spoločnosti. Vaše osobné údaje budeme uchovávať dovtedy, kým je možné uplatnenie právnych nárokov vyplývajúcich z nášho poistného vzťahu.

NEVYHNUTNOSŤ SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovanie Vašich osobných údajov, ako aj eventuálnych údajov tretích strán, ktoré uvediete, je potrebné na kontrolu Vášho poistného rizika, na založenie nášho poistného vzťahu a plnenie Vašich nárokov na poistné plnenie. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, alebo ich neposkytnete v potrebnom rozsahu, nebudeme môcť za istých okolností poistný vzťah založiť alebo splniť nároky na poistné plnenie. Majte, prosím, na pamäti, že toto nebude vnímané ako neplnenie zmluvy z našej strany.

Pokiaľ sme získali a spracovali Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek v budúcnosti odvolať, aby sme od momentu prijatia odvolania tohto súhlasu už viac nespracúvali Vaše osobné údaje na účely uvedené v tomto súhlase.

MOŽNOSŤ KONTAKTOVANIA

V prípade otázok a žiadostí týkajúcich sa právnych predpisov o ochrane osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: [email protected]. Radi Vám poskytneme potrebné informácie.