Pomôžte nám odhaliť protiprávne konanie

Ochrana oznamovateľov

Na základe povinností vyplývajúcich zo smernice EÚ 2019/1937 a zákona č. 189/2023 Z.z. o ochrane oznamovateľov, v platnom znení, je spoločnosť Österreichische Hagelversicherung, pobočka poisťovne z iného členského štátu – Agra poisťovňa povinná zriadiť interný systém spracovania oznámení, aby sa zabránilo poškodeniu tejto spoločnosti, jednotlivcov a verejnosti, a aby bolo možné včas odhaliť prípadné protiprávne konanie a porušenie právnych predpisov.

Österreichische Hagelversicherung, pobočka poisťovne z iného členského štátu – Agra poisťovňa preto vytvorila systém, ktorý umožňuje anonymné a otvorené oznamovanie podozrení na porušenie právnych predpisov. V každom prípade sa oznamovateľ nemusí obávať žiadnych represií za predpokladu, že sa oznámenia zakladajú na faktoch.

Spôsob oznamovania

Ak ste získali informácie o protiprávnom konaní alebo porušení právnych predpisov na základe profesnych kontaktov a chcete takýto priestupok oznámiť, kontaktujte nás. Oznámenie nám môžete zaslať poštou s doplnením adresy „Whistleblowing“ alebo e-mailom.

Österreichische Hagelversicherung
z.H. „Whistleblowing“
Lerchengasse 3-5, 1080 Wien, Österreich
e-mail: [email protected]

Uvedené kontakty sú určené iba pre zamestnancov poisťovne a osoby, ktoré pre poisťovňu vykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnosť, a slúžia výhradne pre oznamovanie podozrení na porušenie právnych predpisov alebo protiprávne konanie. Prosíme Vás o pochopenie, že na tejto e-mailovej adrese nemôžeme prijímať, spracúvať ani ďalej preposielať všeobecné podnety od zákazníkov. V tomto prípade prejdite na položku menu Podnety a sťažnosti na webovej stránke.

Dôverné a anonymné

Všetky oznámenia spracúva náš pracovník poverený dohľadom nad dodržiavaním právnych predpisov s maximálnou možnou diskrétnosťou a ochranou identity oznamovateľa. Spracúvanie osobných údajov oznamovateľov, osôb, ktorých sa oznámenie týka a osôb, ktoré sa podieľajú na následných opatreniach je povolené na základe vydaných nariadení.

Prijatie oznámenia vám bude potvrdené do 7 dní na poštovú alebo e-mailovú adresu, ktorú ste
nám poskytli, pokiaľ ste nepodali námietku alebo neexistuje dôvod domnievať sa, že by to ohrozilo ochranu vašej totožnosti. Ak vaše oznámenie nebolo podané anonymne, najneskôr do troch mesiacov od jeho prijatia vás budeme informovať o následných opatreniach (napr. internom prešetrovaní), ktoré má náš pracovník pre dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov v úmysle prijať, alebo o dôvodoch, prečo oznámenie nebude ďalej riešené.