Impressum

Impressum – Informácie o spoločnosti a webovej stránke

Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, pobočka poisťovne z iného členského štátu
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Po, vložka 1568/B, IČO: 36 857 220

Vedúci organizačnej zložky: Ing. Dalibor Bán
Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava
Tel: 02/55 64 34 50, 02/55 64 34 39
E-mail: [email protected]
Internet: www.agrapoistovna.sk

Österreichische Hagelversicherung VVaG
vzájomný poisťovací spolok so sídlom vo Viedni
1080 Wien, Lerchengasse 3-5
Tel: 01/403 16 81-0, Fax: 01/403 16 81-46
E-Mail: [email protected]
Internet: www.hagel.at

Registrácia v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni: pod značkou FN 106532 s
Daňové identifikačné číslo: ATU15364807

Dozorný orgán v Rakúsku: Úrad pre dohľad nad finančným trhom (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien
Profesné združenie: Zväz rakúskych poisťovateľov – Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO)
Členstvo v komorách: Člen Viedenskej hospodárskej komory – Wirtschaftskammer Wien
Úrad podľa Zákona o E-Commerce: Magistrátny úrad pre 8. Viedenský okrsok – Magistratisches Bezirksamt des 8. Bezirke

Predstavenstvo:

Dr. Kurt Weinberger, predseda predstavenstva
Mag. Reinhard Kern, člen predstavenstva

Predmet podnikania:
Spoločnosť je založená na princípe vzájomnostného poistenia a poskytuje poistenie majetkových škôd spôsobených živelnými rizikami a živočíšnymi škodcami na všetkých poľnohospodárskych plodinách. Ponuka zahŕňa aj poistenie škôd v lesníctve a záhradníctve, poistenie hospodárskych zvierat a poistenie zariadení slúžiacich pri pestovaní a ochrane rastlín (napr. skleníky, ochranné siete a pod.).
Hlavné obsahové zameranie webovej stránky:
Webová stránka slúži na prezentáciu spoločnosti Österreichische Hagelversicherung VVaG, resp. jej organizačnej zložky na Slovensku a poskytuje informácie o ponúkaných produktoch a službách.

Za obsah zodpovedajú:
Ing. Dalibor Bán

Google Analytics:
Používame službu Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies uložené vo vašom prehliadači a umožňujú analýzu vášho používania našich webových stránok. Informácie generované cookies o Vašom používaní našich webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sú prenášané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v USA. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania našich webových stránok, na zostavenie vyhodnocovacej správy pre nás ako prevádzkovateľa webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok. Spoločnosť Google poskytne tieto informácie v prípade potreby tretím stranám, ak to vyžadujú zákonné predpisy, alebo ak tretia strana spracúva tieto údaje z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google nikdy nespája vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google nájdete na stránke: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/