Podpora na poistenie úrody vinohradov pre rok 2021

Agra poisťovňa informuje záujemcov, pestovateľov viniča hroznorodého ako aj obchodných partnerov, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva  na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2021, a to v termíne:

do 15. mája 2021.

Žiadosti o podporu podané po tomto termíne nebudú zo strany PPA akceptované.

Kompletné informácie nájdete tu:

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-podporu-na-poistenie-rody-vinohradov-pre-rok-2021/10645