Odporúčania k podaniu žiadosti – dotácia na poistné

Váženi obchodný partner,

zasielame Vám odporúčania k podaniu žiadosti – dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe na základe výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry zo dňa 3.2.2020 v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.55207(2019/XA)

  • najdôležitejšie je podať zo strany klienta/žiadateľa žiadosť spolu s povinnými prílohami na Pôdohospodársku platobnú agentúru najneskôr do 4. marca 2020. Výzva je určená pre podniky podľa prílohy I. odporúčania Komisie zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov (2003/361/ES)
  • súčasťou žiadosti o podporu na poistenie má byť aj kópia poistnej zmluvy. V prípade, ak ňou žiadateľ v čase podania žiadosti (do konca výzvy) nedisponuje, zasiela žiadosť spolu s povinnými príloha bez kópie poistnej zmluvy príp. bez aktualizácie poistnej zmluvy na rok 2020. Vyplýva to z rokovania poisťovní na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Uvedenú poistnú zmluvu je potrebné neodkladne dodať po vystavení poisťovňou
  • k žiadosti nie je potrebné prikladať návrh na uzatvorenie poistenia, ani podpísané ponuky – je postačujúce v „ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE“ v časti VÝPOČET POŽIADAVKY O DOTÁCIU vyplniť celkové oprávnené náklady (napr. podľa kalkulácie poistného pri aktualizácii aktívnej PZ, aktuálnej ponuky na poistenie pri úpise novej PZ)
  • žiadateľ si môže podať súčasne ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA PLATBU POISTNÉHO V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBE ( štátna pomoc ) ako aj ŽIADOSŤ O POISTENIE ÚRODY VINIČA ( organizácie trhu ) – avšak za podmienky, že si poistné na vinič uplatní len v rámci jedného podporného opatrenia
  • každú platbu (výpis z banky, vyúčtovanie poistnej udalosti so zápočtom neuhradeného poistného) predkladať bezodkladne – do 7 pracovných dní /najneskôr do 9.10.2020 – pre bezproblémové uznanie oprávnených nákladov
  • Oprávnené poistné náklady: uviesť oprávnené poistné náklady z oprávneného obdobia, to znamená výšku uhradeného poistného v časovom horizonte od predloženia žiadosti do 30. septembra príslušného roka (maximálne ročné poistné)
  • Na stránke PPA nájdete výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Link: www.apa.sk
    Dôležité: Termín výzvy je od 05.02. do 04.03.2020

Všetky súbory k tlačovej správe