Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

O nás

AGRA POISŤOVŇA je poisťovňa špecializovaná na poľnohospodárstvo – ponúka poistenie rastlinnej produkcie proti širokej palete rizík spojených s nepriaznivým počasím. Poisťuje plodiny na ornej pôde, vinič, ovocie a zeleninu. Špeciálne produkty má pre pestovateľov maku, cukrovej repy alebo chmeľu. Medzi poistiteľné rizika patrí ľadovec, mráz, sucho v štádiu vzchádzania, zaplavenie/naplavenie zeminy, poškodenie vetrom alebo škodcami, víchrica, sucho a ďalšie. Okrem rastlinnej produkcie ponúka aj poistenie hospodárskych zvierat voči nákazám, škodám spôsobeným živelnými rizikami a iným hromadným ochoreniam. Toto poistenie je možné rozšíriť o jednotlivé škody na plemenných zvieratách.


Agra poisťovňa je organizačnou zložkou rakúskej poisťovne Die Österreichische Hagelversicherung VVaG (Rakúska krupobitná poisťovňa), ktorá bola v Rakúsku založená pred viac ako 65 rokmi spoločným rozhodnutím poľnohospodárskeho a poisťovacieho sektora. Jej právnou formou je vzájomný poisťovací spolok, čo znamená, že nie je zameraná na maximalizáciu zisku, ale na potreby svojich členov – poľnohospodárov. V súčasnej dobe poisťuje v Rakúsku viac ako 85 % poľnohospodárskej pôdy. Spoločnosť má svoje zastúpenie vo viacerých štátoch Európy.


Cieľom Agra poisťovne je maximálna spokojnosť pestovateľov a chovateľov. Už aj na Slovensku poľnohospodári spoznali sympatické zásady spoločnosti – výhodné poistné pri poistení plodín i hospodárskych zvierat, nebyrokratický prístup, transparentný spôsob zisťovania škôd a veľmi rýchle vyplatenie poistného plnenia.

Úctovná závierka za rok 2016