Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

To tu ešte nebolo: Stanovenie výšky odškodnenia bez likvidátora poisťovne

Agra poisťovňa, špecializovaný partner poľnohospodárov, prichádza na slovenský poľno-poistný trh s absolútnou novinkou. Pre budúci rok má pre slovenských poľnohospodárov pripravený exkluzívny
produkt s možnosťou poistenia výnosov voči riziku sucha, tzv. indexové poistenie bez potreby fyzickej prítomnosti likvidátora na poškodených pozemkoch. Na konkrétnosti a zvláštnosti uvedeného typu poistenia nám odpovedal Ing. Dalibor Bán, riaditeľ Agra poisťovne.

V čom spočíva nové poistenie SUCHA?

Pre pestovateľský rok 2017 ponúkame slovenským poľnohospodárom pre plodiny pšenicu ozimnú a slnečnicu nové – nepoistiteľné riziko – poistenie sucha. V rámci inovácií sme ho zaradili spolu s možnosťou poistenia kukurice do modelu indexového poistenia. 

Čo viedlo Agra poisťovňu k zavedeniu takejto novinky?
Sucho opakujúce sa 2 až 3 krát za päť rokov extrémne znižujúce úrodu jednotlivých plodín, nedostatok jesenných zrážok, chýbajúca snehová prikrývka – to sú skutočnosti znepokojujúce prakticky každého poľnohospodára. V Agra poisťovni, čerpajúc z bohatých skúseností materskej spoločnosti, s takmer 70 ročnou tradíciou, sa usilujeme rok čo rok prinášať novinky do poľno-poistenia i na Slovensko. Táto je jednou z riešení aktuálnych potrieb farmárov.

Čím sa odlišuje INDEXOVÉ poistenie sucha od doteraz známeho produktu?

Ako som už spomínal, našim klientom sme doteraz boli schopní voči suchu poistiť kukuricu na zrno
i na siláž. Od budúcej sezóny rozširujeme skupinu poistiteľných plodín voči tomuto, čoraz viac aktuálnemu riziku o pšenicu ozimnú a slnečnicu. Navyše zmenu v dôsledku poistno-technického rozvoja, ako i časovej náročnosti likvidácie rizika sucho, uvádzame v doteraz na Slovensku neznámom druhu poistného produktu. Ide o už spomenutý indexový typ poistenia, postavený výlučne na meteorologických meraniach potrebných parametrov, resp. ich porovnania s dlhodobým priemerom. V praxi to funguje bez nutnej fyzickej likvidácie poškodených plodín, t.j. bez priamej účasti samotného likvidátora na poli.
 
Prečo práve indexové poistenie?
Poistenie sucha prináša pre poisťovateľa viacero výziev. Po prvé je to riziko plošné, čiže ak sa raz vyskytne, prejaví sa na veľkom území. Na druhej strane existuje veľké množstvo faktorov, merateľných i ťažko merateľných, ktoré koniec koncov ovplyvňujú dosiahnutý výnos. Medzi tieto patria kvalita pôdy, rozdielna citlivosť plodín a ich odrôd na nedostatok vlahy alebo prevládajúce horúčavy v priebehu vegetácie, ako i samotná agrotechnika. Nie je jednoduché vyskladať poistný produkt tak, aby poskytoval primeranú poistnú ochranu, pre klienta nebol príliš drahý a súčasne bol dlhodobo udržateľný pre poisťovňu. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli pre spomenutý typ poistného produktu. Samozrejme, pre klientov spokojných s existujúcim produktom, naďalej poskytneme túto možnosť poistenia bez nutnej zmeny. 

Čo v prípade škody?
Poistené sú straty na výnose pri uvedených plodinách a škody môžu byť spôsobené výnimočnými poveternostnými situáciami, ako sú nedostatočné zrážky a vplyv horúcich dní. To znamená, že v prípade nahlásenia škodovej udalosti klientom sa skutočne namerané zrážky ako i počet horúcich dní porovná s dlhodobým priemerom oboch veličín. V prípade prekročenia stanoveného deficitu zrážok, alebo odchýlky počtu horúcich dní sa pristupuje k automatickému vyplácaniu poistného plnenia, t.j. odškodneniu za sucho - de facto od stola, bez následnej kontroly skutočného výnosu plodiny na pozemku.

Článok uverejnený v:  AGROMAGAZÍN č. 10/2016