Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Stanovenie škody

Agra poisťovňa - ako sa stanovuje výška náhrady škody?
Iba ak sú rozsah krytia, poistná suma, poistné a spoluúčasť klienta v rámci zmluvných podmienok určené jednoznačne, má pestovateľ v prípade škodovej udalosti právny nárok na transparentný výpočet poistného plnenia.
Ako sa určí výška poistného plnenia v Agra poisťovni?


Spoluúčasť:
Zmyslom spoluúčasti je, aby škody malého rozsahu, ktoré v skutočnosti nepredstavujú reálnu stratu, nezvyšovali poistné a náklady na zisťovanie škody. Pri väčšine našich ponúk pre poistenie plodín predstavuje spoluúčasť 5 % z poistnej sumy poškodenej časti pozemku. Táto je odpočítaná pri škodách, ktoré kumulatívne prekračujú 8 %. Pri viacnásobných, opakovaných škodách je spoluúčasť odpočítaná len jeden krát. S týmito pravidlami súhlasia aj pestovatelia u nás poistení. Spokojnosť našich klientov je pre nás dôležitá.


Živelné riziká:
Po vykonaní nového osevu v prípade škody spôsobenej nevzídením osiva v dôsledku sucha alebo po poškodení mrazom, zaviatím, naplavením, zaplavením či požerkami slimákov dostane klient vyplatenú náhradu nákladov na nový osev vo výške € 130/ha (Sk 3.916,38/ha) bez spoluúčasti.

Pri poškodení slnečnice a kukurice víchricou, t.j. vetrom o rýchlosti väčšej ako 60 km/h sa poistné plnenie poskytuje, ak je rozsah poškodenia na danom pozemku alebo časti pozemku vyšší ako 50% rastlín, podľa tabuľky odškodnenia pri živelných rizikách.


Informacný leták Likvidácia škod